3F-Filippi
Social Network
Talen
my3F
Contacten
Bedrijf
Producten
Applicatie voorbeelden
Download
Infopoint
Press Area
Zoeken
Targetti
Duralamp
Social Network
Talen
my3F
Contacten
Juridische opmerkingen
Bepalingen en voorwaarden voor het gebruik

De website van 3F Filippi is de online informatiedienst van 3F Filippi S.p.A.. Het gebruik ervan houdt in dat u de onderstaande bepalingen en voorwaarden accepteert. Als u deze bepalingen en voorwaarden niet accepteert, raden we u aan de website niet te gebruiken en geen materiaal te downloaden.

Gebruikslimieten

Het materiaal dat op de website "3F Filippi" wordt gepubliceerd, is auteursrechtelijk beschermd. Daarom verbindt de gebruiker zich ertoe om:
i) gebruik van het materiaal uitsluitend voor doeleinden die verband houden met het uitvoeren van de zakelijke promotie;
ii) behoud van het materiaal alleen voor de aangegeven tijd;
iii) om het Bedrijf te ontlasten en vrij te houden van alle schade, kosten of onkosten die voortvloeien uit het gebruik van het materiaal in strijd met de rechten van de auteur;

De inhoud van deze pagina's van deze website zijn eigendom van 3F Filippi Copyright © 2005 3F Filippi S.p.A.. All rechten voorbehouden. De inhoud van de pagina's van de website van 3F Filippi mag op geen enkele gedeeltelijk of in hun geheel worden gekopieerd, verveelvoudigd, overgedragen, geladen, gepubliceerd of bekend gemaakt zonder de schriftelijke toestemming van 3F Filippi, tenzij u de inhoud op uw computer opslaat of delen van de pagina's voor persoonlijk gebruik afdrukt.

De merken en logo's die op deze website worden gebruikt zijn eigendom van 3F Filippi S.p.A.. Gebruik ervan zonder de schriftelijke toestemming van 3F Filippi S.p.A. is verboden.

De eventuele namen van de producten en gedeponeerde merken in het reclamemateriaal zijn eigendom van de desbetreffende firma's.

Aansprakelijkheidslimieten

3F Filippi geeft de informatie van deze website en acht deze accuraat. Iedereen die onze producten wil kopen, moet zich niet tot deze informatie beperken, maar moet zich verder vergewissen van de aard van de producten en hun daadwerkelijke geschiktheid voor het gebruik waarvoor ze bestemd zijn. In geen enkele geval acht 3F Filippi zich aansprakelijk voor directe of indirecte schade die door het gebruik van deze website wordt veroorzaakt. De informatie van deze website kan technisch onjuist zijn of schrijffouten bevatten. De informatie kan zonder mededeling worden gewijzigd of bijgewerkt. 3F Filippi kan de producten beschreven op deze website zonder mededeling wijzigen of verbeteren.

Links

3F Filippi acht zich niet aansprakelijk voor de materialen op de websites waar de links op de website van 3F Filippi naar voeren. Iedereen die van plan is om een website te bezoeken waaraan de website van 3F Filippi is verbonden, is verplicht de noodzakelijke maatregelen tegen eventuele virussen te treffen.

De informatie gekregen door 3F Filippi

In overeenstemming met het art. 13 van het Italiaanse Wetsbesluit 196/2003, werkt 3F Filippi S.p.A. gevestigd te Pian di Macina - Pianoro (Bologna), Via del Savena, 28 , de eigenaar van de behandeling, mee aan reclame- en marketingonderzoeken. Deze doeleinden bestaan uit het inzamelen, registreren, bewaren en verwerken van gegevens op een dergelijke wijze dat de geheimhouding ervan door onze firma wordt gewaarborgd.
De verantwoordelijke van de behandeling van de gegevens is de directeur van de afdeling personeelszaken in de hoofdvestiging van de firma die conform het art. 13 van het Wetsbesluit 196/2003 iedere vraag m.b.t. de verwerking van gegevens in behandeling zal nemen. Iedereen die materiaal inzendt zonder persoonlijke gegevens staat ervoor in dat dit materiaal gepubliceerd kan worden en accepteert dat hij of zij 3F Filippi zal beschermen tegen handelingen van derden verbonden aan dit materiaal.